A-Motorsport
A-Motorsport  |  Jäsenyys ja Lisenssit  |  Yhteystiedot  |  Jäsenedut  |  Linkit  |  Media  |  Säännöt  |  Keskustelu  |  Webmail  |  Webshop

Sivupolku:

A-Motorsport  > 
 
Endurance
 
Autosuunnistus
 
Jäärata
 
Jokamiehenluokka
 
Karting
 
Off Road
 
Pienoisautoilu
 
Ralli
 
Rata
 
Rallisprint
 
Tekniikka
 
Rallicross
 
Road Racing
 
Motocross
 
Supermoto
 
ATV
 
Speedway
 
Jäärata
 
Trial
 
Enduro
 
Drag Racing
 
Minimoto/Seniorit
 
Stunt
 
Mopoendurance
 
Classic
 
Moottorikelkka
 
Vene

A-Motorsport ry:n säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on A-Motorsport ry ja kotipaikka Vaasa.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää, edistää, kehittää ja tukea moottoriurheiluharrastusta ja kilpailutoimintaa jäsentensä keskuudessa Suomessa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys hankkii harrastukseen tarvittavia moottoriajoneuvoja, tiloja, palveluja, varusteita, koneita ja laitteita. Yhdistys luo jäsenilleen mahdollisuuden harrastaa eri moottoriurheilulajeja ilman suuria henkilökohtaisia investointeja sekä parhaat mahdolliset edellytykset menestyä kilpailuissa.

Yhdistys järjestää erilaisia moottoriurheilutapahtumia ja kilpailuja sekä tukee jäsentensä harrastus- ja kilpailutoimintaa järjestämällä heille koulutusta, valmennusta, harjoitusleirejä ja kilpailumatkoja.

Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa kauppa- ja ravintolatoimintaa järjestämiensä kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä. Myös pienimuotoinen talkootoiminta on yhdistyksen keinoja rahoittaa toimintaansa.

Yhdistys voi omistaa toimintansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys voi halutessaan olla jäsenenä toimintaansa soveltuvissa järjestöissä tai yhteisöissä.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen nuorisojäseneksi voi liittyä alle 15-vuotias henkilö, jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.

Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.

Nuorisojäsenellä sekä kannattajajäsenenä olevalla yhteisöllä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kaksi (2) kuukautta sen erääntymisestä lukien tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta.

4 § LIITTYMIS- JA JÄSENMASUT

Varsinaiselta-, nuoriso- ja kannatusjäseneltä kannettavan liittymismaksun ja vuotuisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous jokaiselle jäsenryhmälle erikseen.

Maksut on suoritettava hallituksen määräämänä aikana. Varsinaista jäsentä, joka on maksanut kertakaikkisen jäsenmaksun, kutsutaan ainaisjäseneksi.

5 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus johon kuuluu vähintään 3 ja enintään 10 jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokouksien välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun katsovat olevan siihen aihetta tai kahden hallituksen jäsenen vaatimuksesta.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, mutta vaaleissa arpa.

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin yksin erikseen tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

7 § TILINTARKASTAJAT

Vuosikokous valitsee yhdistykselle yhden varsinaisentilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.

8 § TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSIEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta lähettämällä kullekin jäsenelle kirjeitse kutsu tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvällä sanomalehdessä.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeatutuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kannatusjäsenillä eikä nuorisojäsenillä ole äänioikeutta, vaan läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisilla jäsenillä äänioikeus ja jokaisella yksi ääni. Kuitenkin sellainen jäsen, joka ei ole maksanut kokonaisuudessaan kahden (2) kuukauden verran erääntynyttä jäsenmaksua, ei saa käyttää äänioikeuttaan.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide tai vaaleissa arpa.

11 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.;

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja vuosijäsenmaksujen suuruudet ja maksuajankohta;

8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä;

9. valitaan hallituksen jäsenet;

10. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.